Obchodní podmínky

Kategorie
 
 
 
 
 

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti SEGURO s.r.o.

 

Článek I
Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecní obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.tenzebra.cz (dále jen „e-shop“). VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím na dálku prostřednictvím e-shopu na internetu nebo prostřednictvím telefonického prodeje (dále jen "kupní smlouva") (prodávající a kupující spolu dále len „smluvní strany").
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Prodávajícím je obchodní společnost SEGURO s.r.o., se sídlem a poštovní adresou: Mliekarenská 16010/5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45363048, DIČ: 2022972875, IČ DPH: SK2022972875, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 63002/B, tel. č. +420 735 770 369, e-mail: martina@tenzebra.cz (dále jen "prodávající").
 4. Kupující je každá fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.
 5. Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 6. Kupující podnikatel je každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku
 7. Kupní smlouva je potvrzená elektronická nebo telefonní objednávka podle bodu 7 článku II těchto VOP, na základe které je realizován prodej zboží nebo služeb.
 8. E-shop je internetová stránka elektronického obchodu prodávajícího www.tenzebra.cz
 9. Zbožím nebo službou jsou všechny neceněny produkty zveřejněny na e-shopu.
 10. Kupující souhlasí s používáním elektronických prostředků, především e-shopu a e-mailu, na komunikaci mezi smluvními stranami.
 11. Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Článek II
Uzavření kupní smlouvy

 1. Seznam tovaru na stránkách e-shopu je katalogem běžně dodávaného tovaru. Kromě běžně dodávaného zboží může kupující individuálně uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení zboží podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele (dále jen jako "zboží zhotovené na zakázku"). Z charakteru zboží zhotoveného na zakázku vyplývají zvláštní podmínky prodeje uvedená v příslušných právních předpisech a těchto obchodních podmínkách. Zájemce o zhotovení zboží na zakázku může své požadavky a žádost o zpracování cenové nabídky zaslat prodávajícímu e-mailem na martina@tenzebra.cz
 2. Veškerá prezentace zboží na e-shopu je informativního charakteru a představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Zboží nabízené prodávajícím je možné objednat prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách (e-shopu) provozovatele, e-mailem nebo telefonicky.
 4. Při nákupu prostřednictvím e-shopu postupuje kupující tak, že vybrané zboží umístí do Nákupního košíku kliknutím na "Koupit". Po ukončení nakupování kupující na stránce Nákupního košíku zvolí "Objednat", následně zvolí objednávku bez registrace nebo s registrací, vyplní fakturační údaje, zvolí způsob dopravy a platby. Po kontrole sumarizace objednávky zaklikne "Souhlasím s obchodními podmínkami" a odešle kupující objednávku kliknutím na "Objednat", čímž kupující zároveň souhlasí s povinností platby.
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky a .
 6. Objednávka provedená e-mailem nebo telefonicky má obsahovat následující údaje:
  6.1 Jméno a příjmení kupujícího
  6.2 Poštovní adresa pro doručení zboží
  6.3 Telefonní číslo nebo e-mail
  6.4 Objednací kód zboží nebo přesný název zboží
  6.5 Počet kusů z každé položky zboží
  6.6 Datum vystavení objednávky
  6.7 Způsob platby
  6.8 Způsob dopravy
  a v případě podnikatele i:
  6.9 IČO a DIČ společnosti
  6.10 Kontaktní osobu a telefon
  6.11 Fakturační adresu (pokud je jiná než adresa dodání).
 7. Objednávka učiněná prostřednictvím jakéhokoli prostředku dálkové komunikace je závazná. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
 8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícími potvrdí elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce. Přijetím potvrzení o přijetí objednávky se kupní smlouva ještě nepovažuje za uzavřenou.
 9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost deset dnů.
 10. Následně do 48 hodin od přijetí objednávky prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy formou potvrzení objednávky e-mailem. Doručením potvrzení objednávky se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit nebo zrušit ji lze pouze na základě dohody obou smluvních stran, těchto obchodních podmínek nebo ze zákonných důvodů.
 11. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 12. Kupní smlouvu je lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající archivuje smlouvu v elektronické podobě, přičemž na požádaní umožní k ní kupujícímu přístup.

Článek III
Storno objednávky

 1. Kupující má právo stornovat ještě nevyexpedovanou elektronickou nebo telefonickou objednávku bez udání důvodu a bezplatně zasláním e-mailu na martina@tenzebra.cz . Při stornu objednávky je třeba uvést základní údaje o objednávce, a to hlavně její číslo, datum odeslání a jméno a příjmení (název) kupujícího.
 2. V případě stornování již zaplacené objednávky kupujícím, je prodávající povinen vrátit předem zaplacené peněžní prostředky do 14 dnů ode dne doručení oznámení o stornování objednávky ze strany kupujícího, a to na účet kupujícího, přes který byla realizována platba.

Článek IV
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Smluvními stranami jsou prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  2.1 Převzít objednané zboží v místě určení.
  2.2 Zaplatit za zboží dohodnutou cenu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti, včetně nákladů na doručení zboží, pokud se smluvní strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající.
 3. Prodávající je povinen:
  3.1 Dodat kupujícímu zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně.
  3.2 Spolu se zbožím zaslat kupujícímu fakturu - daňový doklad a návod k použití. Faktura zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Článek V
Cenové podmínky

 1. Ceny jednotlivých produktů zobrazených na stránkách internetového obchodu jsou aktuální a platné. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 2. Cena zboží zhotoveného na zakázku bude vypočtena individuálně na základě žádosti v závislosti na požadavcích zájemce.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží a služeb uvedené na e-shopu s tím, že nové ceny jsou pro kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na e-shopu. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží kupujícím již objednané.
 4. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Cena včetně všech daní, souvisejících poplatků, poštovného a balného je konečná cena.
 5. Spolu se zbožím je kupujícímu zaslána faktura - daňový doklad a návod k použití. Faktura zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Článek VI
Platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží, a to ve lhůtě splatnosti, nejpozději při převzetí zboží.
 2. Kupující může cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží uhradit následujícími způsobem:
  2.1 Platba na dobírku - odesíláme přes Zásilkovna s.r.o.
  2.2 Platba prostřednictvím platební brány CardPay
  2.3 Platba prostřednictvím platební brány PayPal
  2.4 Platba předem na základě objednávky z e-shopu, nebo na základě zálohové faktury na účet prodávajícího uvedený v objednávce nebo faktuře
  2.5 Platba na základě Dárkového poukazu (pokud byl vydán)
 3. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na www.tenzebra.cz . Hodnota, platnost, podmínky a způsob použití Dárkového poukazu je na něm uveden. Dárkový poukaz nelze v celosti a ani částečně vyměnit za peníze. Dárkový poukaz nelze rozměnit. Hodnotu Dárkového poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem. Prodávající si vyhrazuje právo vydávat nebo nevydávat Dárkové poukazy.
 4. Zboží bude expedováno až po úplném zaplacení kupní ceny předem na účet prodávajícího s výjimkou platby na dobírku. Za zaplacení na účet prodávajícího se považuje připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.

Článek VII
Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží, které se nachází skladem ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy a v případě platby předem bankovním převodem ode dne připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
 2. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které se nenachází skladem, ve lhůtě uvedené na v e-shopu při detailu vybraného produktu. Uvedená lhůta dodání začíná běžet ode dne uzavření smlouvy a v případě platby předem bankovním převodem ode dne připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
 3. Zboží zhotovený na zakázku bude kupujícímu dodáno ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami.
 4. O odeslání bude kupující vyrozuměn e-mailem.
 5. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, mohou se smluvní strany dohodnout na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění.
 6. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce, osobně nebo zajistit, aby zboží převzala jím zmocněná osoba. Smluvní strany se mohou dodatečně dohodnout i na jiném místě plnění a způsobu doručení.
 7. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodání zboží nebo služby a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že kupující při zadání elektronické nebo telefonické objednávky neposkytl všechny požadované údaje a / nebo chybně poskytl požadované údaje v objednávce.
 8. Prodávající dodává zboží do Čech, na Slovensko a ostatních zemí Evropy. Způsoby a ceny doručení zboží do těchto zemí jsou uvedeny na www.chiclovely.cz na podstránce Doručení zboží.
 9. Dodání zboží do jiných zemí, než těch, které jsou uvedeny v bodě 8 tohoto článku, se uskuteční výhradně na základě předchozího souhlasu Prodávajícího a vzájemného písemného odsouhlasení ceny za doručení mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 10. Od okamžiku předání zboží k přepravě dopravci, odpovídá za případnou škodu dopravce. Z uvedeného důvodu je nutné, aby kupující nebo jím pověřená osoba při přebírání zboží zkontrolovala, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození může kupující odmítnout převzetí zboží nebo zboží převzít a přímo na místě sepsat s kurýrem záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy.
 11. V případě, že kupující zjistí poškození zboží nebo jinou vadu až po jeho převzetí, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu e-mailem na martina@tenzebra.cz .

Článek VIII
Nabití vlastnictví a přechod nebezpečenství škody na zboží

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

Článek IX
Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
 2. Podle § 1837 písm. d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Kupující teda nemůže odstoupit od smlouvy předmětem, které je prodej zboží zhotoveného na zakázku.
 3. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít formulář k odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy může spotřebitel zaslat do provozovny nebo sídla prodávajícího. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834 občanského zákoníku.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 6. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Náklady spojené s vrácením zboží uhradí spotřebitel.
 8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 9. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 10. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.
 12. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení Obch. zák.

Článek X
Řešení sporu

 1. Právní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.
 2. Účastníci tohoto právního vztahu se dohodli, že v případě vzniku sporu je dána pravomoc soudům České republiky.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 4. Spotřebitel je oprávněn k zahájení mimosoudního řešení sporů poté, kdy se mu nepodaří spor vyřešit přímo s prodávajícím.

Článek XI
Práva z vadného plnění

 1. Práva z vadného plnění a podmínky reklamace se řídí příslušnými ustanoveními reklamačního řádu přijatého provozovatelem a zveřejněném na internetových stránkách www.tenzebra.cz.

Článek XII
Platnost smlouvy

 1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností obou smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.

Článek XIII
Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 2. Informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů  jsou specifikovány na internetových stránkách www.tenzebra.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek XIV
Závěrečné ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.tenzebra.cz v den odeslání objednávky kupujícím.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.
 4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.10.2019. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze